Medlemskap

Info

Bokningspolicy

Medlemspolicy

Personuppgiftspolicy

Bokningsformulär

Medlemskap i RDK ingår automatiskt och gäller ett kalenderår när du bokar en danskurs i klubbens regi.
För dig som vill vara medlem i klubben men inte deltar på klubbens danskurser gäller följande:
Ungdom: 250 kr/år
Vuxen: 650kr/år

Vill du boka en danskurs, förnya ditt medlemskap i RDK eller ge bort ett medlemskap i present, då kontaktar du klubben via formuläret nedan.

Som medlem i Roslagens Dansklubb får du:

 • möjlighet att gå danskurser som föreningen anordnar
 • delta på klubbens After Work
 • vara med på andra aktiviteter som föreningen arrangerar till exempel dansresor, träningsläger m.m.
 • ta del av specialerbjudande från våra samarbetspartner
 • vara delaktig i klubbens demokratiska process och utformning av klubbens verksamhet

Välkommen som medlem i Roslagens Dansklubb RDK!

 

Bli medlem

Vill du bli medlem så fyller du i formuläret nedan.

Är du intresserad av att vara tränare hos oss på RDK kan du kontakta oss via mejl på info@roslagensdansklubb.se

MEDLEM

Bokningsspolicy

Vid fakturerade kurser återbetalas ingen administrationsavgift (150kr) eller medlemskapsavgift (se medlemspriser) vid återbud (vid ej betald faktura förpliktar du dig att betala den avgiften).
RDK har rätt att ändra datum på kurser, intill två veckor innan inplanerad kurs för både privatpersoner & näringsidkare.

Avbokningspolicy för privatlektioner
Avbokning av bokade privatlektioner måste ske senast 24 timmar innan bokad tid annars debiteras full kostnad.

Avbokningspolicy för terminskurser
Din anmälan är bindande
Eventuell avbokning måste ske senast 2 veckor innan kursstart för att full avgift ska kunna återbetalas (minus administrationsavgift 150 kr samt medlemskapsavgift).

Vid fakturerad kurs återbetalas ingen administrationsavgift eller medlemsskapsavgift vid återbud (vid ej betald faktura förpliktar du dig att betala den avgiften).
Avbokning mellan 7–14 dagar inom planerar kurs, återbetalas 50 % av kursavgiften (ej administrationsavgiften eller medlemsskapsavgift). Efter detta återbetalas ingen kurs avgift (vid sjukdom kan du ha avgiften innestående tills nästa kurstillfälle (måste användas inom 6 månader))

För anmälan inom 14 dagar innan kursstart gäller samma riktlinjer och du förpliktar dig enligt sista del av ovanstående policy, dvs. du förpliktar dig att betala hela beloppet efter fakturan är skickad.

Avbokningspolicy 1,2 & 3 dagars kurser
Din anmälan är bindande.

Vid fakturerad kurs ingår en administrationsavgift på 150 kr i kurspriset samt medlemskapsavgift. Denna återbetalas ej vid avbokning.

Vid fakturerad kurs återbetalas ingen administrationsavgift vid återbud (vid ej betald faktura förpliktar du dig att betala den avgiften/fakturan i enlighet med avbokningspolicyn).
Eventuell avbokning av 2 & 3-dagarskursen måste ske senast 4 veckor innan kursstart för att kursavgiften skall återbetalas (minus en administrations & anmälningskostnad på 150kr)
Vid avbokning 2–4 veckor (15–28 dagar) innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften (minus en administrations & anmälningskostnad på 150 kr)
Vid avbokning inom 2 veckor (14 dagar) innan kursstart återbetalas ingen kursavgift och hela avgiften ska betalas.
Vid anmälan inom fyra (4) veckor innan kursstart gäller samma riktlinjer och du förpliktar dig enligt två sista punkter av ovanstående policy.

Medlemspolicy

Denna policy gäller för Roslagens Dansklubb RDK
RDK är en ideell förening. Föreningens verksamhet bygger på ett stort ideellt engagemang från våra medlemmar, styrelse och ledare. Klubben är ekonomiskt beroende av dans- och medlemsavgifter, tävlingsintäkter, statliga- och kommunala bidrag. Klubben har också några sponsorer från privata företag inom vårt verksamhetsområde.
Många av de aktiviteter som t ex tävlingar och andra arrangemang som dansklubben anordnar bygger till stor del på ideellt engagemang. Klubben är också genom styrelsen uppdragsgivare till våra uppdragstagare som ansvarar för driften av dansklubben.
Denna policy omfattar alla medlemmar i RDK oavsett om du är ledare, elev, privatdansare eller tävlingsdansare och gäller vid sidan av klubbens övriga styrdokument. Policyn är gällande även utanför dansklubbens anläggning.

Syfte

Denna policy har arbetats fram för att vara en vägledning för hur vi medlemmar bör behandla varandra och vår danslokal.
Policyn grundar sig på RDKs värdegrund och följer Svenska Danssportsförbundets Riktlinjer.

Värdegrund

 • Öppenhet, kamratskap och demokrati
 • Glädje, sammanhållning och gemenskap
 • God och säkert dansbeteende
 • Hög kvalitet på utbildning
 • Sund ekonomi

Skyldigheter som medlem
Att vara medlem i RDK innebär att du vill bidra till bästa möjliga kamratskap och trivsel och att du delar värderingar som innebär nolltolerans mot dåligt uppförande i alla sammanhang.
RDK har i många sammanhang sett en tydlig koppling mellan gott kamratskap och trivsel i vår danslokal och på våra dansevent.
Att känna att man utvecklas som dansare oavsett på vilken nivå man dansar, tävlar, tränar eller umgås på är mycket viktigt för dansklubben. På så sätt skapar man en positiv och öppen miljö där alla kan känna sig välkomna.
Vår vision är att alla våra medlemmar har sitt hjärta med och uppträder korrekt när man är i danslokalen eller representerar klubben i andra sammanhang.

Hur vi bör behandla varandra

 • Eftersträva och uppmuntra ett kamratligt och positivt sätt gentemot alla medlemmar i klubben
 • Ta avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller mobbning även på sociala medier (bloggar, Facebook, Instagram mm) via sms och messenger
 • Tänk på att du i mångas ögon ses som en representant för dansklubben t ex vid sociala dansevent / tävlingar och då du skriver inlägg på sociala medier
 • Om något känns fel ta ditt ansvar och prata om problemet med någon person som du har förtroende för, någon styrelseledamot eller annan medlem
 • Se till att hålla alla om ryggen och sätt dans och tävlingsglädje i första rummet
 • Se till att ge alla våra dansare oavsett nivå uppmuntran och stöd
 • Värna om öppenhet och god stämning i alla sammanhang, ett ”hej” och ett leende betyder mycket!
 • Värna om att alla medlemmar på bästa sätt representerar klubbens varumärke när de vistas i danslokalen eller på andra platser

Hur vi bör behandla vår danslokal

 • Ta ansvar för en god miljö genom att följa rutiner och riktlinjer.
 • Tänk på att släcka lampor, stänga fönster och låsa ordentligt när du lämnar lokalen
 • Ta väl hand om musikanläggningen efter varje träningstillfälle
 • Säg till om något är trasigt eller behöver åtgärdas
 • Säg till om du upptäcker faror för människor
 • Tänk på att vi alla ansvarar för att det ser snyggt ut i lokalen

Klubbens skyldigheter
RDK är skyldig att aktivt arbeta för att motverka mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Det är viktigt att våra ledare har kunskaper om att upptäcka mobbning tidigt för att klubben ska kunna agera snabbt så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
Medlemspolicyn ska vara känd av medlemmar, ledare och styrelse.
Policyn samt klubbens värderingar ska finnas tillgängliga på RDKs hemsida. Alla kursdeltagare ska få information vid kursstart om var de kan hitta informationen.

Ansvar och uppföljning
Ansvaret för att dessa regler följs är alla som är aktiva inom klubben. Ledare och styrelsemedlemmar bör tänka igenom sitt ansvar genom att vara goda förebilder för våra medlemmar. Styrelsen och klubbens ledare är ansvariga för att policyn kommuniceras till medlemmar och andra samt att den följs upp. Styrelsen ansvarar för att uppdatera policyn årligen.

Om medlemspolicyn eller stadgarna inte följs
Vid konflikter eller om medlemspolicyn inte följs, ska det tas upp med berörd person. I första hand är det ordförande som ska kontaktas och ansvara för ett enskilt samtal med personen. Klubben försöker så långt det är möjligt att lösa uppkomna problem eller konflikter genom samtal och med respekt för de som berörs. Om konflikten/problemet inte kan lösas, kan styrelsen, som en sista utväg besluta om att utesluta medlemmar. Se utdrag ur klubbens stadgar:
”Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller DSFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.”

Kontaktpersoner
De personer som man kan vända sig till vid frågor kring medlemspolicyn eller om problem uppstår är ordförande, ledare och representanter från styrelsen.

Styrelsen för RDK

Personuppgiftspolicy

Policy för behandling av personuppgifter – Roslagens Dansklubb RDK

1 Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav från myndigheter samt följa och uppfylla ingångna avtal. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

2 Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

3 Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Fotografier/bilder/filmer/ljudupptagningar
 • Kursdeltagande
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med din anmälan till en kurs. Vi kan även få tillgång på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser, danskvällar eller träningsläger eller resor.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss
 • Uppgifter som vi får i samband med uppdrag från Danssportsförbundet eller annan samarbetspartner.

På vilka sätt och med vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?
Roslagens Dansklubb behandlar personuppgifter med stöd av allmänt intresse för att administrera kursverksamhet och kommunicera med kursdeltagare samt för att tillgodose Danssportsförbundets samarbetsvillkor.
Utöver vår behandling av personuppgifter med stöd av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse behandlar vi dina personuppgifter med stöd av det avtal du ingår med oss i samband med att du deltar i kursverksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av avtalet och i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet och leverera våra tjänster.

 • Uppgifter du lämnar till RDK
 • Om vi planerar att använda bilder alternativt videofilmer på dig eller din familj när vi berättar om vår verksamhet i t ex nyhetsbrev, kursprogram eller hemsida.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling som anges ovan. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Detta sker i praktiken genom hänvisning till denna policy. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och Roslagens Dansklubbs åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi överför inte personuppgifter till tredje part i annat fall än då vi har uttryckligt stöd i Avtalet eller kommit överens med dig om informationen ska användas.

4 Dina rättigheter

Återkalla samtycke
Om du vill återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i punkt 6 nedan.
Begäran om rättelse eller radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för sådan ändring.

Begäran om registerutdrag
Du har rätt att begära utdrag från Roslagens Dansklubb och våra register i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som Roslagens Dansklubb behandlar och hur vi behandlar dessa.
Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss enligt punkt 6 nedan.

Integritetsskyddsmyndigheten
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

5 Personuppgiftsansvarig

Roslagens Dansklubb RDK är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att klubben är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

6 Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvariga:
Roslagens Dansklubb
E-postadress: info@roslagensdansklubb.se

 

Bokningsformulär

Fyll i vilken kurs du vill gå.
Här kan du skriva om du har några frågor.